Stiftelsen

Stiftelsen Leon Jarners Minnefond til fremme av forskning om Alzheimers sykdom og demens.

Bakgrunnen for fondet er Leon Jarners eget ønske om å hjelpe mennesker som led av Alzheimers sykdom/aldersdemens, et ønske som ble satt ut i livet av hans søster Cissy Schick. Leon Jarner var selv ikke rammet, men hadde et nært familiemedlem som var syk. Som mange kjenner til, var han vårt lands mest fremtredende impressario, innehaver av Norsk Konsertdireksjon A/S. Han introduserte en rekke verdenskjente navn på norske konsertpodier, og var en sterk støtte for norske kunstnere, ikke minst de unge. Leon Jarner døde i 1979.

Leon Jarners Minnefond startet i 1989 og ble opprettet som stiftelse i 1990. Fondet er godkjent som Stiftelse av Fylkesmannen i Oslo.

Fondets grunnkapital var ved stiftelsestidspunktet kr. 50.000. Det meste av beløpet kom inn ved en minnekonsert for Leon Jarner i Universitetets Aula høsten 1989. Senere er beløpet forøket ved gaver, og er ida på vel 1 mill kroner.

Stiftelsen mottar og forvalter gaver og andre bidrag for sin virksomhet med å støtte forskning om Alzheimers sykdom og aldersdemens. Man kan også melde seg som støttemedlem av stiftelsen. Årsmedlemskap koster kr. 100. Livsvarig personlig medlemskap koster kr. 5.000, og bedrifter kan tegne medlemskap for kr. 10.000.

Støttemedlemmer vil årlig få tilsendt oppgave over Stiftelsens virksomhet med revidert regnskap, omtale av de formål som er tilgodesett etc.

En gave til Stiftelsen Leon Jarners Minnefond øker våre muligheter til forskning.

Stiftelsens adresse:
Bogstadvn. 47
0355 Oslo

Bankgiro nr. 1607 84 49504

E-post: demensdagene@aldringoghelse.no

Stiftelsens styre

Knut Engedal, leder
Wolfgang Plagge
Knut V. Johansen
Harry-Sam Selikowitz
Anne Rita Øksengård
Svein Buvik

Varamedlemmer
Kari Midtbø Kristiansen, Marie Helene Sveum og Maria Lage Barca

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 31. oktober 1990

Stiftelsens navn er Leon Jarners Minnefond. Den er opprettet ved overføring av midlene fra aktiviteter som hittil har skjedd i navnet Leon Jarners Minnefond.

Stiftelsens formål er å fremme forskning om Alzheimers sykdom og aldersdemens.

Grunnkapitalen er ved opprettelsen kr. 50.000.

Kapitalen forvaltes av styret og plasseres i bank eller verdipapirer.

Tildeling av midler til formålet skjer etter styrets beslutning.

Styret består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Hvert medlem fungerer i 3 år om gangen. Leder velges av styret. Styret er beslutningsdyktig med 6 medlemmer til stede. Styret oppnevner nye medlemmer.

Styret forvalter legatets midler i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg ved fordeling av midler i henhold til vedtektene. Styret kan ansatte forretningsfører og kan beregne seg godtgjørelse for sitt arbeide.

Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor.

Styret kan ved enstemmighet endre vedtektene dersom endrede forhold gjør de opprinnelige bestemmelsene uhensiktsmessige.

Aktuelle lenker:
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse: www.aldringoghelse.no
Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no
Alzheimer Europe: www.alzheimer-europe.org
Sverige: Svenskt demenscentrum: www.demenscentrum.se