Norden på fremmarsj for personer med demens

Selv om det er forskjeller i de nordiske landenes arbeid for personer med demens, så går det fremover. Mens Sverige nå skal i gang med å lage sin første demensplan er vi i Norge i gang med vår andre.

– Det som har skjedd i de nordiske landene som har laget nasjonale handlingsplaner, er at man har fått flere nasjonale forskningsprogrammer og databaser koplet til lokal diagnostisering og behandling, sier Lars Rottem Krangnes til Sveriges radio. Han er prosjektleder for rapporten «Demens – muligheter for livskvalitet» fra Nordens velferdssenter, som ligger under Nordisk ministerråd.

Gir samordning
– Man har kunnet samordne den nasjonale og lokale innsatsen, og har fått mer ressurser til demensbehandling og forskning på demens.

Ifølge Nordens velferdssenter så har de nordiske landene med en demensplan kunnet bygge ut dagaktivitetstilbudet og øke innsatsen for å avlaste de pårørende.

Mangler plan
Rapporten viser at kommunene i Sverige jobber ulikt med demens. I noen kommuner får de pårørende hjelp og avlastning mens i andre deler av landet mangler dette fullstendig.

– Sverige savner en handlingsplan og vi ser at forskjellene mellom kommunene kan være store, fortsetter Krangnes.

Nå har den svenske eldreministeren Åsa Regnér bedt Socialstyrelsen om å starte arbeidet med å lage en handlingsplan for å få kommunene til å jobbe mer enhetlig. De skal komme med sitt forslag om knapt ett år.

Ny plan i Norge
Norge var blant de første landene i verden med demensplan i 2007. Den nye «Demensplan 2020: Ett mer demensvennlig samfunn» har som mål at personer med demens skal integreres bedre i samfunnet og bli tatt bedre hånd om.

– Med den nye demensplanen tar Norge ytterligere steg mot bedret omsorg for personer med demens, sier Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder for Aldring og helse. Hun er også med i det nordiske demensnettverket.

I Norge er det først og fremst kommunene som skal tilby behandling og omsorg til personer med demens. Nesten 80 prosent av kommunene har demensteam eller demenskoordinatorer, som består av sykepleiere og ergoterapeuter.

Den norske regjeringen investerer blant annet i flere plasser til dagaktiviteter for personer med demens, som skal bidra til at kommunene kan tilby flere aktiviteter og samtidig gi pårørende nødvendig avlastning.

– Utbyggingen av dagaktivitetstilbudet er bra og nødvendig, selv om den burde kommet før 2020. Dessuten synes jeg at det trengs mer fleksible overganger mellom dagaktiviteter og sykehjem, sier Kristiansen.

Alle har rett til respekt
Rapporten fremholder at det gjøres veldig mye bra i Norge, og Norge ligger langt framme når det gjelder behandling og omsorg av personer med demens.

– Men kanskje vi bør prate mer om hele samfunnet som vennlig, heller enn et demensvennlig samfunn. Alle har rett til å bli møtt med respekt og verdighet, også personer med en demenssykdom, selv om de har andre behov og kanskje oppfører seg litt annerledes, sier Kristiansen.

Du finner rapporten her

(Fra Aldring og helse)