Lovende funn om kurerende behandling for Alzheimers sykdom

De siste årene har det vært en rekke skuffelser i jakten på en behandling som kan kurere Alzheimer’s sykdom. Immunisering (en form for vaksinasjon) har vært noe av det man har hatt mest tro på, men det har vært usikkerhet omkring effekt og alvorlige bivirkninger.

I en studie publisert i Nature er 165 pasienter med mild Alzheimer’s demens eller prodromal Alzheimer’s demens (forstadium til demens) fordelt på én gruppe som fikk aktiv medisin i 12 måneder og en annen gruppe som fikk placebo i den samme perioden. Deltakerne måtte i tillegg ha påvist beta-amyloid i hjernen, et stoff man tror forårsaker Alzheimer’s demens, ved såkalt PET-scan, en billedundersøkelse av hjernen.

Behandlingen besto i månedlig intravenøs infusjon av et stoff som tidligere har vist seg å kunne fjerne beta-amyloid fra hjernen hos rotter. Fire forskjellige doser ble brukt.

Etter 54 uker var mengden beta-amyloid i hjernen redusert hos dem som fikk behandling, mens det ikke var endringer hos dem som fikk placebo. Man så videre en trend i retning av at gruppen som fikk behandling hadde mindre forverring av kognitiv funksjon. Kognitiv funksjon var et sekundært utfall, og studien var ikke stor nok til å kunne svare klart på spørsmålet om effekt på kognisjon. Det var noe mer bivirkninger i gruppen som fikk behandling, hovedsakelig amyloid-relaterte forandringer på MRI. Det er usikkert hvilken klinisk betydning disse forandringene har.

Man er fremdeles i tidlig fase av utprøving av dette medikamentet. Det blir viktig å se en eventuell effekt på klinisk sykdomsforløp i en større studie, og betydningen av bivirkninger må klarlegges.

Likevel kan denne studien være et vesentlig skritt i retning av å etablere en kurerende behandling av Alzheimer’s sykdom.

Sevigny, Jeff et. al. (2016): The antibody aducanumab reduces Aβ plaques in Alzheimer’s disease. Nature 537, 50–56 (01 September 2016) doi:10.1038/nature19323

(Fra Aldring og helse)